WordPress, WordPress шаблон, WP3.0,CSS, fancybox, Firefox, gravatar, images, javascript, jquery,фон, меню WP 3.0, навигация, облоко меток,платный премиум шаблон, русский WordPress шаблон, слайдер, слайдер случайных записей, ссылки,Twitter
26.04.2019 | Тепло-Мелітополь


Рішення про затвердження тарифу на теплову енергію

Автор: / Категория Без рубрики / Комментариев: 0 / Метки:

Рішення про затвердження тарифу на теплову енергію

Договір про надання послуг з централізованого опалення

Автор: / Категория Без рубрики / Комментариев: 0 / Метки:

Договір про надання послуг з централізованого опалення

Обліковий  код споживача______________

Запорізька область м. Мелітополь

_______________________________________

               (вулиця, номер будинку і квартири)

Договір про надання послуг з централізованого опалення

м. Мелітополь                                                                                     «   »_____________ 20 __ р.

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Тепло-Мелітополь», ”, в особі  директора Капустіна Михайла  Володимировича, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого Виконавчим комітетом Мелітопольської міської Ради  Запорізької області від 10.09.2018р., (далi — виконавець), з однiєї сторони, i _____________________________________________________________________________
                              (прiзвище, iм’я та по батькові)

яка (який) є власником (наймачем, орендарем) житлового та нежитлового примiщення (будинку садибного типу, квартири, господарських та iнших нежитлових примiщень) (далi — споживач), з другої сторони, уклали цей договiр про нижченаведене: 

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачевi вiдповiдної якостi послуги з централiзованого опалення, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати наданi послуги за встановленими тарифами у строки i на умовах, що передбаченi договором.

1.2. Суб’єкти користування послугами:

1) власник (наймач, орендар) житлового примiщення (квартири) та члени його сiм’ї — ____________ ; (кiлькiсть осiб)

2) власник будинку садибного типу та члени його сiм’ї -_______________,(кiлькiсть осiб)

1.3. Характеристика об’єкта надання послуг:

1) опалювальна площа (об’єм) квартири (будинку садибного типу) _______________________ кв. м.;

1.4. Характеристика засобiв теплової енергiї:

№ з/п Вид засобу облiку теплової енергiї Тип засобу облiку теплової енергiї Заводський номер Перше показання Мiсце встановлення Примiтка
             

2. Тарифи на послуги та їх загальна вартiсть

      2.1. Тарифи на  послуги  з централізованого опалення становлять :

  а) умовно-змінна частина тарифу  протягом опалювального сезону:

— за наявності приладів обліку –  1257,09  грн/Гкал (без ПДВ);

— при відсутності приладів обліку – 28,503  грн. за 1кв.м (без ПДВ) ;

б) умовно-постійна частина тарифу протягом року:

— за наявності приладів обліку –  41392,06  грн/Гкал/год за рік (без ПДВ);

— при відсутності приладів обліку – 2,836 грн. за 1кв.м(без ПДВ);

       2.2. Розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення визначається згідно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря i фактичної кількості діб надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим у разі:

— відсутності засобів обліку;

              — несправності квартирних засобів обліку, що не підлягає усуненню, з моменту її виявлення (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку);

відсутності у виконавця показань квартирних засобів обліку за розрахунковий період з подальшим перерахунком відповідно до пункту 18 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі — Правила) (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку).

        2.3. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку теплової енергії справляється за їх показаннями згідно з пунктами 10-13 Правил.

Показання квартирних засобів обліку щомісяця знімаються споживачами та зазначаються в платіжному документі, наданому виконавцем, або надаються виконавцю будь-яким іншим способом (за допомогою телефонного зв’язку, електронних сервісів, запроваджених виконавцем, тощо).

        2.4. Наявнiсть пiльг з оплати послуг _________________________________________ _________________,
                                                                                                                               (назва законодавчого акта)                             (вiдсоткiв) 

3. Оплата спожитих послуг

3.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць, якщо інше не визначено договором.

Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом (місяцем).

        3.2. Послуги оплачуються в готівковій або  безготівковій формі;

        3.3. За наявностi у квартирi засобiв облiку теплової енергiї справляння плати за нормативами (нормами) споживання не допускається, крiм випадкiв, передбачених Правилами і договором на встановлення засобiв облiку.

         3.4. Плата за послуги вноситься на рахунок із спеціальним режимом використання  26033300671806 у філії  Запорізького обласного управління   АТ “Ощадбанк України” м. Запоріжжя  МФО 313957 ЄДРПОУ 42461094.

         3.5. За несвоєчасне внесення плати iз споживача стягується пеня у розмiрi, встановленому законом 0,01(%) вiдсоткiв.

         3.6. У разi ненадання послуг, надання їх не в повному обсязi, зниження якостi, зокрема вiдхилення їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв вiд затверджених нормативiв (норм) споживання, виконавець проводить перерахунок розмiру плати.

4. Права та обов’язки сторiн

            4.1. Споживач має право на:

1) отримання своєчасно та належної якостi послуг згiдно iз законодавством та умовами цього договору;

2) отримання в установленому законодавством порядку iнформацiї про перелiк послуг, їх вартiсть, загальну суму мiсячного платежу, структуру тарифiв, нормативiв (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчi властивостi;

3) вiдшкодування збиткiв, завданих його майну та/або примiщенню, шкоди, заподiяної його життю чи здоров’ю внаслiдок неналежного надання або ненадання послуг;

4) зменшення розмiру плати в разi ненадання послуг, надання їх не в повному обсязi, зниження якостi, зокрема вiдхилення їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв вiд затверджених нормативiв (норм) споживання;

5) усунення виконавцем виявлених недолiкiв у наданнi послуг протягом установленого Кабiнетом Мiнiстрiв України строку;

6) перевiрку кiлькiсних та/або якiсних показникiв надання послуг (температура повiтря у примiщеннях тощо) у порядку, встановленому Правилами, iншими актами законодавства України та цим договором. Витрати, пов’язанi з перевiркою кiлькiсних i якiсних показникiв надання послуг, вiдшкодовуються виконавцем у разi обґрунтованостi звернення споживача та споживачем — у разi необґрунтованостi такого звернення;

7) установлення квартирних засобiв облiку теплової енергiї та взяття їх на абонентський облiк;

8) перiодичну повiрку, обслуговування та ремонт квартирних засобiв облiку, у тому числi демонтаж, транспортування та монтаж;

9) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сферi житлово-комунальних послуг;

10) внесення за погодженням з виконавцем у договiр змiн, що впливають на розмiр плати за послуги;

11) звiльнення вiд плати за послуги у разi їх ненадання та отримання компенсацiї за перевищення строкiв проведення аварiйно-вiдбудовних робiт;

12) укладення з виконавцем договору про замiну або ремонт технiчно несправних санiтарно-технiчних приладiв, пристроїв, обладнання та квартирних засобiв облiку.

4.2.  Споживач зобов’язаний:

1) оплачувати послуги в установлений договором строк;

2) повідомляти Виконавця про зміни санітарно-технічного та інженерного обладнання протягом місяця;

3) забезпечити доступ до вiдповiдної iнженерної мережi, арматури, квартирних засобiв облiку теплової енергiї представникiв виконавця за наявностi в них вiдповiдного посвiдчення для:

лiквiдацiї аварiй — цiлодобово;

встановлення i замiни санiтарно-технiчного та iнженерного обладнання, проведення технiчного та профiлактичного огляду, зняття контрольних показань квартирних засобiв облiку теплової енергiї — згiдно з вимогами нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

4) дотримуватися вимог нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

5) забезпечувати цiлiснiсть квартирних засобiв облiку теплової енергiї та не втручатися в їх роботу;

6) у разi несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом та цим договором розмiрi;

7) повiдомляти у десятиденний строк виконавця про втрату права на пiльги;

8) своєчасно вживати заходiв до усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

9) за власний рахунок проводити ремонт та замiну санiтарно-технiчних приладiв, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

10) своєчасно проводити пiдготовку квартири (будинку садибного типу) i його санiтарно-технiчних приладiв, пристроїв та обладнання до експлуатацiї в осiнньо-зимовий перiод;

11) у разi встановлення виконавцем факту несанкцiонованого втручання в роботу засобiв облiку теплової енергiї вiдшкодовувати вартiсть робiт з проведення їх експертизи, метрологiчної повiрки та ремонту згiдно iз законодавством;

12) вiдшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналiзу якiсних показникiв послуг у разi необґрунтованостi претензiй.

4.3. Виконавець має право:

1) нараховувати у разi несвоєчасного внесення споживачем плати за наданi послуги пеню у розмiрi, встановленому законодавством i цим договором;

11) здійснювати нарахування за надані послуги за розрахунковий період;

2) в разі зміни тарифів та затвердження їх в установленому законом порядку застосовувати без укладення додаткової угоди до даного Договору.

3) вимагати вiд споживача дотримання нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

4) вимагати вiд споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або вiдшкодування вартостi вiдповiдних робiт;

5) доступу до примiщення споживача для лiквiдацiї аварiй, у тому числi несанкцiонованого, вiдповiдно до встановленого законом порядку усунення недолiкiв у роботi санiтарно-технiчного та iнженерного обладнання, його встановлення i замiни, проведення технiчного та профiлактичного огляду i перевiрки показань квартирних засобiв облiку теплової енергiї вiдповiдно до законодавства;

6) у разi виникнення сумнiвiв щодо правильностi показань квартирних засобiв облiку теплової енергiї звернутися до акредитованої лабораторiї для проведення експертизи їх технiчного стану та метрологiчної повiрки;

61) здійснювати перевірку показань квартирних засобів обліку в порядку, визначеному законом і договором.

4.4. Виконавець зобов’язаний:

1) своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якостi, безпечнi для його життя, здоров’я та якi не спричиняють шкоди його майну, вiдповiдно до вимог законодавства, Правил та цього договору;

2) iнформувати споживача про здійснення перевірки показань квартирних засобів обліку, адресу та номер телефону диспетчерської, аварiйної або аварiйно-диспетчерської служби (зазначаються в договорi i рахунках на сплату послуг, а також розмiщуються на дошках оголошень в усiх пiд’їздах багатоквартирного будинку, а також на дошках оголошень, розташованих поблизу житлового будинку);

21) після отримання показань квартирних засобів обліку, якщо вони відрізняються від розрахованих за показаннями будинкового лічильника, виконавець здійснює коригування плати за надану послугу в наступному розрахунковому періоді шляхом зменшення або збільшення обсягів спожитої споживачем послуги, що відображається окремо у виставленому рахунку (платіжному документі) наступного періоду;

3) надавати споживачевi в установленому порядку iнформацiю про перелiк послуг, їх вартiсть, загальну вартiсть мiсячного платежу, структуру тарифiв, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчi властивостi, якiснi показники надання послуг, граничнi строки усунення аварiй або iнших порушень порядку надання послуг, можливі способи передачі показань квартирних засобів обліку (шляхом заповнення відповідних граф у платіжних документах, за допомогою телефонного зв’язку чи електронних сервісів, запроваджених виконавцем, тощо), а також iнформацiю про Правила (зазначається у цьому договорi, а також розмiщується на дошцi оголошень у примiщеннi виконавця);

4) контролювати установленi мiжповiрковi iнтервали;

5) проводити два рази на рiк перевiрку стану внутрiшньобудинкових систем багатоквартирного будинку iз складенням вiдповiдного акта;

6) узгодити iз споживачем не пiзнiше нiж за три робочих днi до проведення планових робiт всерединi житлового примiщення час доступу до такого примiщення з наданням йому вiдповiдного письмового повiдомлення;

7) повiдомляти споживача про плановану перерву в наданнi послуг через засоби масової iнформацiї, а також письмово не пiзнiше нiж за 10 днiв до її настання (крiм перерви, що настає внаслiдок аварiї або дiї непереборної сили) iз зазначенням причини та часу перерви в наданнi послуг;

8) забезпечувати за заявою споживача взяття у тижневий строк на абонентський облiк квартирних засобiв облiку;

9) iнформувати споживача протягом доби з дня виявлення недолiкiв у роботi внутрiшньобудинкових iнженерних систем та/або iнженерного обладнання, що розташованi за межами багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разi його особистого звернення — невiдкладно), про причини та очiкувану тривалiсть зупинення надання послуг або обмеження їх кiлькостi, а також про причини порушення якiсних показникiв надання послуг;

10) усувати аварiї та iншi порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачiв у строк, установлений законодавством i цим договором;

11) вести облiк скарг (заяв, вимог, претензiй) споживачiв щодо кiлькостi та якостi надання послуг, а також облiк їх виконання;

12) звiльняти вiд плати за послуги у разi їх ненадання та виплачувати компенсацiю за перевищення строкiв проведення аварiйно-вiдбудовних робiт;

13) проводити перерахунок розмiру плати за надання послуг у разi ненадання їх або надання не в повному обсязi, зниження якостi, зокрема вiдхилення їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв вiд затверджених нормативiв (норм) споживання, в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України та визначеному цим договором;

14) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

15) вiдшкодовувати збитки, завданi майну та/або примiщенню споживача та/або членiв його сiм’ї, шкоду, що заподiяна його життю чи здоров’ю внаслiдок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмiрi, якi визначаються вiдповiдно до законодавства i цього договору;

16) сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разi ненадання послуг або надання послуг неналежної якостi у порядку та у випадках, передбачених законодавством i цим договором;

17) виконувати iншi обов’язки вiдповiдно до законодавства та цього договору.

5. Вiдповiдальнiсть сторiн

5.1. Споживач несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством i цим договором за:

1) недотримання вимог нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

2) несвоєчасне внесення платежiв за послуги — шляхом сплати пенi;

3) втручання у роботу засобiв облiку теплової енергiї;

4) порушення зобов’язань, установлених законодавством i цим договором.

5.2. Виконавець несе вiдповiдальнiсть у разi:

1) неналежного надання або ненадання послуг, в межах експлуатаційної відповідальності, що призвело до заподiяння збиткiв, завданих майну та/або примiщенню споживача, шкоди, що заподiяна його життю чи здоров’ю, — шляхом вiдшкодування збиткiв;

2) надання послуг не в повному обсязi, зниження їх якостi, зокрема зниження їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв — шляхом зменшення розмiру плати та виплати споживачевi компенсацiї за перевищення строкiв проведення аварiйно-вiдбудовних робiт у розмiрi, встановленому законодавством;

3) порушення прав споживачiв згiдно iз законодавством;

4) порушення зобов’язань, установлених цим договором або законодавством.

6. Точки розподiлу, в яких здiйснюється передача

послуг вiд виконавця споживачевi

              6.1. Точками розподiлу, в яких здiйснюється передача послуг вiд виконавця споживачевi, є:

1) у багатоквартирному будинку послуги з:

централiзованого опалення — вiдгалуження вiд стоякiв у межах квартири;

2) у будинку садибного типу — мiсце пiдключення вiдповiдної iнженерної мережi будинку до мережi виконавця.

7. Порядок встановлення факту неналежного

надання або ненадання послуг та розв’язання спорiв

7.1. У разi неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повiдомляє про це виконавця в уснiй формi за допомогою телефонного зв’язку чи у письмовiй формi за адресами, що зазначенi в цьому договорi.

У повiдомленнi зазначається прiзвище, iм’я та по батьковi, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повiдомлення споживача незалежно вiд його форми (усна або письмова) обов’язково реєструється представником виконавця у журналi реєстрацiї заявок споживачiв. Представник виконавця зобов’язаний повiдомити споживачевi вiдомостi про особу, яка прийняла повiдомлення (прiзвище, iм’я та по батькові), реєстрацiйний номер повiдомлення та час його прийняття.

7.2. Представник виконавця, якому вiдомi причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний невiдкладно повiдомити про це споживача та зробити вiдповiдну вiдмiтку в журналi реєстрацiї заявок, що є пiдставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

7.3. Представник виконавця, якому не вiдомi причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязi або перевiрки кiлькiсних та/або якiсних показникiв надання послуг. У разi необхiдностi проведення такої перевiрки у примiщеннi споживача представник виконавця повинен з’явитися до споживача не пiзнiше визначеного у договорi строку.

7.4. У разi незгоди з результатами перевiрки кiлькiсних та/або якiсних показникiв надання послуг споживач i виконавець визначають час i дату повторної перевiрки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу мiсцевого самоврядування, а також представник об’єднання споживачiв. За результатами проведення повторної перевiрки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який пiдписується споживачем (його представником), представником виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу мiсцевого самоврядування, а також представником об’єднання споживачiв.

7.5. За результатами перевiрки складається акт-претензiя про неналежне надання або ненадання послуг (далi — акт-претензiя), який пiдписується споживачем та представником виконавця згiдно з додатком 2 до Правил. Акт-претензiя складається у двох примiрниках по одному для споживача та виконавця.

7.6. У разi неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевiрки кiлькiсних та/або якiсних показникiв або необґрунтованої вiдмови вiд пiдписання акта-претензiї такий акт вважається дiйсним, якщо його пiдписали не менш як два споживачi.

7.7. Акт-претензiя реєструється уповноваженими особами виконавця у журналi реєстрацiї актiв-претензiй згiдно з додатком 3 до Правил. Виконавець зобов’язаний розглянути такий акт i повiдомити протягом трьох робочих днiв споживача про її задоволення або про вiдмову у задоволеннi з обґрунтуванням причин такої вiдмови. У разi ненадання протягом установленого строку виконавцем вiдповiдi вважається, що вiн визнав викладенi в актi-претензiї факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензiй споживачiв розв’язуються у судi. Споживач має право на досудове розв’язання спору шляхом задоволення пред’явленої претензiї.

8. Форс-мажорнi обставини

8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi згiдно з цим договором у разi настання дiї непереборної сили (дiї надзвичайних ситуацiй техногенного, природного або екологiчного характеру), яка унеможливлює надання вiдповiдної послуги згiдно з умовами договору.

9. Строк дiї договору

9.1. Цей договiр набирає чинності з моменту його опублікування і діє до 31 грудня 2019 р. Договiр вважається щороку продовженим, якщо за мiсяць до закiнчення строку його дiї однiєю iз сторiн не буде письмово заявлено про його розiрвання або необхiднiсть перегляду.

9.2 Свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов цього Договору є факт отримання Споживачем та оплати Послуг.

9.3 Договір надруковано  в офіційному друкованому засобі масової інформації Мелітопольської міської та районної ради Запорізької області –газеті « Новий день»

 9.4. Договiр може бути розiрваний достроково у разi:

зникнення потреби в отриманнi послуги або вiдмови споживача вiд користування послугами виконавця;

переходу права власностi (користування) на квартиру (будинок садибного типу) до iншої особи;

невиконання умов договору сторонами договору.

9.6 Договiр складено у двох примiрниках, один з яких зберiгається у споживача, другий — у виконавця.

10. Іншi умови

10.1. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Споживачів шляхом його розміщення (оприлюднення) на вебсайті Виконавця, (постійно доступний для ознайомлення- httpss://teplo-melitopol.com/). Договір надруковано в офіційному друкованому засобі масової інформації Мелітопольської міської та районної ради Запорізької області –газеті « Новий день» №  69-72 від 30.04.2019. Будь-яка особа, яка користується послугами ТОВ «Тепло-Мелітополь» з централізованого опалення може отримати паперовий примірник договору, підписаний уповноваженою особою підприємства, за адресою: м. Мелітополь, вул. Покровська, 61. 

10.2. В разі зміни тарифів та затвердження їх в установленому законом порядку вони узгодженню сторонами договору  не підлягають.

10.3.  Споживач  не заперечує, що при підписані договору у разі необхідності  Виконавцем буде застосовано факсимільний підпис (факсиміле).

10.4. Споживач дає згоду на збір та обробку даних, які необхідні для надання послуг з теплопостачання,проведення нарахування, обліку плати та стягнення заборгованості за надані послуги відповідно до умов договору та діючого законодавства. У разі, якщо споживач має право на отримання пільг зі сплати за надані послуги, він надає згоду на збір та обробку інформації, яка необхідна для формування звітів до Управління праці та соціального захисту населення для відшкодування витрат, пов’язаних з наданням таких пільг.

Споживач надає згоду на передачу персональних даних :

— для організації збору платежів — банківським установам, підрозділам УДППЗ “Укрпошта”;

— для компенсації витрат пільговим категоріям  — до  Управління праці та соціального захисту населення;

— до інших державних органів, у випадках та відповідно до вимог, визначених законодавством.

Споживач посвідчує, що Виконавець повідомив його про його права та у зв’язку з включенням його персональних даних до бази персональних даних.     

10.5. Претензії на кількісні і якісні показники послуг приймаються Виконавцем тільки при наявності акту, яким підтверджуються відхилення показників.

10.6. Роботи з технічного обслуговування та ремонту внутрішньобудинкового та внутрішньо квартирного обладнання проводяться балансоутримувачем будинку.

10.7. Зміни до даного договору вносяться за погодженням сторін,  про що складається додаткова угода. Односторонні зміни до договору не допускаються.  

11. Довідкові відомості

       Телефон спеціального виклику у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій:

       ТОВ “Тепло-Мелітополь” т. 44-06-52.

      Аварійні та ремонтні служби внутрішньо будинкових мереж:    

       КП «Житломасив» ММР ЗО т. 5-31-49, 15-80.

        ТОВ «ПКБ « Акві – Буд» т. 44-03-75

      Органи, які відповідно до законодавства здійснюють контроль за дотриманням правил надання послуг з централізованого опалення і водопостачання:

 Відділ  захисту прав споживачів: адреса м. Мелітополь, вул. М. Грушевського, 5 телефон  6-18-50).

 Запорізьке територіальне відділення антимонопольного комітету: адреса 69107 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164 телефон 39-03-76

 Управління житлово-комунального господарства : адреса 72319 м. Мелітополь, вул. Чернишевського, 26, телефон 42-04-30.

Адреси і підписи сторін.

                         Виконавець:                                                                Споживач:

ТОВ «Тепло-Мелітополь»                                                         __________________________________

                                                                                                           __________________________________                                           

адреса  72310 м. Мелітополь                                                       дата народження:___________________

вул. Покровська, 61                                                                   ІПН______________________________

Р/р 26033300671806 у філії                                                        паспорт: серія _____№______________

Запорізького обласного управління                                            __________________________________

АТ “Ощадбанк України” м. Запоріжжя                                   адреса____________________________

МФО 313957 ЄДРПОУ 42461094                                             __________________________________

тел./факс 44-06-49, відділ збуту 44-06-25                                телефон___________________________

________________________                                                     _________________________________

                           (підпис)                                                                                                                                          (підпис)                                                                                       _________________________________

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тепло-Мелітополь"